คณะปริญญาตรี

ชื่อคณะ

 

หลักสูตรการเรียน

 

มหาลัยที่แนะนำ

 

1. 汉语言文学

 

 

เน้นวรรณกรรมและวรรณคดีเป็นหลักวรรณคดีจีนโบราณ วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย วรรณคดีต่างประเทศ วรรณคดีและศิลปะ การศึกษา สุนทรียศาสตร์ การเขียน ภาษาจีนสมัยใหม่ ภาษาจีนโบราณ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น หลักสูตรภาษาจีนตัวเต็ม เช่น วัฒนธรรมจีน ภาษาและศิลปะการสื่อสาร

อาชีพ : ครู เลขานุการ บรรณาธิการเว็บไซต์ นักเขียนข่าว

 

北京师范大学

南京大学

北京大学

2. 汉语言

 

 

การใช้ภาษาและการเขียนบทความ,การศึกษาที่มา,การพัฒนา,วิวัฒนาการของตัวอักษร ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีน ภาษาศาสตร์ และวรรณคดีจีน  ภาษาเบื้องต้น ภาษาจีนสมัยใหม่ ภาษาจีนโบราณ ตรรกะ ประวัติวรรณคดีจีน

อาชีพ : ครูสอนภาษา เลขานุการ บรรณาธิการ นักข่าว ข้าราชการ

 

北京大学

复旦大学

北京师范大学

3. 汉语国际教育

 

 

 

 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ภาษาจีนโบราณ ภาษาจีนสมัยใหม่ วรรณคดีจีนโบราณ วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษานานาชาติของจีน วิธีการสอนภาษา การเขียนภาษาจีน  หลักสูตรทฤษฎีอุดมการณ์และการเมือง ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย พื้นฐานคอมพิวเตอร์พลศึกษา  ประวัติศาสตร์ทั่วไปของจีน ประวัติศาสตร์ความคิดของจีน

อาชีพ: ครูสอนภาษาจีนในโรงเรียน อาจารย์มหาลัย ติวเตอร์สอนภาษาจีน

 

北京语言

华东师范大学

四川大学

4. 汉语言(对外商务汉语方向)คณะภาษาจีน สาขาจีนธุรกิจ

เน้นการสอนความรู้ทางด้านภาษาจีนทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และเน้นการสอนเกี่ยวกับการเจรจาด้านธุรกิจ นอกจากเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนแล้ว ยังมีการสอนวิชาที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในอนาคตภาษาจีน ฟังพูด อ่าน เขียน ,วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน การค้าระหว่างประเทศ,การจัดการ,การตลาด,การสื่อสารทางด้านธุรกิจ

อาชีพ :ล่าม พนักงานโรงแรม เจ้าหน้าที่สายการบิน เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ นักธุรกิจ

 

北京师范大学

复旦大学

北京大学

5. 工商管理 บริหารธุรกิจ

เรียนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร เรียนกลยุทธ์ต่างๆและ หลักการบริหารองค์กร การตัดสินใจ บ่มเพราะให้เป็นนักธุรกิจที่ประกอบการอย่างสุจริต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีกิจการเป็นของตนเองการจัดการ, เศรษฐศาสตร์, ระบบข้อมูลการจัดการ, สถิติ, การบัญชี, การจัดการทางการเงิน, การตลาด, การจัดการกฎหมายเศรษฐกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

อาชีพ: ประกอบธุรกิจส่วนตัว นักการบริหารการเงิน บริษัทต่างประเทศ การนำเข้าส่งออกสินค้า

 

中国人民大学

 清华大学

上海交通大学

6. รัฐศาสตร์การระหว่างประเทศ

国际政治/国际关系 International Politics

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสาขาหนึ่งของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีทั้งศาสตร์ ที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เรียนรู้ความซับซ้อนและโครงข่าย รวมถึงปัจจัยที่มองไม่เห็น ในการส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองการปกครอง , ความสัมพันธ์ของบริษัทข้ามชาติ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ, องค์กรระหว่างประเทศ, กฎหมายระหว่างประเทศ, การทูต, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนร่วมสมัยและนโยบายต่างประเทศ

อาชีพ: นักการฑูต เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ขององค์กร พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ นักธุรกิจระหว่างประเทศนักวิชาการและนักวิจัย

 

南京大学

复旦大学

中国人民大学

7. คณะจัดการการท่องเที่ยว 旅游管理 tourism management

 

การจัดการการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะของการจัดการการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยว และดำเนินการบริการและการจัดการมัคคุเทศก์ ร้านอาหาร จุดชมวิว และบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น การวางแผนการท่องเที่ยวทางไกลและระยะสั้น การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวการจัดการเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของสวนสนุก การวางแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เป็นต้นเศรษฐศาสตร์และการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อีคอมเมิร์ซ

อาชีพ: ไกด์หรือมัคคุเทศก์ ล่ามแปลภาษา พนักงานประสานงานทัวร์ พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว เจ้าหน้าที่ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้า

 

云南大学

厦门大学

武汉大学

8. 新闻学

 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวารสารศาสตร์ ประวัติศาสตร์วารสารศาสตร์จีน วารสารศาสตร์ต่างประเทศ การสัมภาษณ์และการเขียนข่าว การแก้ไขและวิจารณ์ข่าว บทอ่านที่คัดเลือกมาของวารสารศาสตร์ลัทธิมาร์กซ์-เลนินนิสต์ การเลือกอ่านวรรณกรรมจีน สื่อสารมวลชน ระเบียบวารสารศาสตร์และจริยธรรมวารสารศาสตร์ ถ่ายภาพวารสารศาสตร์ วิทยุและ โทรทัศน์ศึกษา การจัดการวารสารศาสตร์ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เป็นต้น 

อาชีพ: ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ งานด้านหนังสือพิมพ์ ผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ พิธีกร

 

中国人民大学

中国传媒大学

复旦大学

9.金融学

 

ศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร การลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย และดำเนินการด้านการลงทุนและการจัดการทางการเงินและการควบคุมความเสี่ยงในหลักทรัพย์ การลงทุน ความไว้วางใจ การประกันภัย และอุตสาหกรรมอื่นๆ  ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์รายได้ การประเมินความเสี่ยงและการจัดการการลงทุนของกองทุน หุ้นและพันธบัตร การขายทรัพย์สินและการประกันภัยส่วนบุคคล และการจัดการธุรกิจที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เป็นต้น

อาชีพ: ทำงานในธนาคาร บริษัทประกันภัย หรือบริษัทที่เกี่ยวกับการเงินได้ การประเมินกองทุน การจัดการกองทุน และการควบคุมความเสี่ยงในบริษัทกองทุน การประเมินการลงทุนและการลงทุนในหลักทรัพย์ในบริษัทหลักทรัพย์ การจัดการสินทรัพย์เป็นต้น

 

北京大学      

中国人民大学      

中央财经大学

10.国际经济与贸易专业

เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ International trade and economics

เน้นความรู้พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ มีการเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ประกอบการที่ดี มีวิสัยทัศน์ทางด้านการค้าและเศรษฐศาสตร์ที่กว้างขวาง การเรียนครอบคลุมทั้งทางด้านการจัดการ และกฎหมายระหว่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ ,เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม,เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภคการดำเนินงานและการจัดการบริษัทระหว่างประเทศ

อาชีพ: บริษัท นำเข้า / ส่งออกในประเทศและต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ ตำแหน่งในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการวิจัย

 

北京大学

中国人民大学

中央财经大学

11.人力资源管理 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ หลักการจัดการ, พฤติกรรมองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการการตลาด, การจัดการทางการเงิน, การจัดการการปฏิบัติงานด้านการผลิต, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, วัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรม พนักงานในบริษัท ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหางาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน การจัดการเงินเดือน การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์

北京大学

西安交通大学

中国人民大学

12. 计算机专业(Computer Science)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาพื้นฐานทางทฤษฎีของข้อมูลและการคำนวณอย่างเป็นระบบ ศึกษาเทคนิคการปฏิบัติสำหรับวิธีการนำไปใช้และประยุกต์ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ เน้นทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

โครงสร้างข้อมูลและการเขียนโปรแกรม C  หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ผู้ออกแบบสร้างและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นระบบสารสนเทศพื้นฐาน

 

北京大学

清华大学

浙江大学

13. 心理学 คณะจิตวิทยา 

จิตวิทยาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม และกระบวนการทางจิตของมนุษย์ และเน้นให้มีความสามารถในการมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงทฤษฎีทางจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาที่สามารถใช้ทฤษฎีและกฎหมายทางจิตวิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการด้านจิตวิทยาสังคม (การประเมินทางจิตวิทยา การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา และการศึกษาด้านสุขภาพจิต) จิตวิทยาเบื้องต้น จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาบุคลิกภาพ ประวัติศาสตร์และจิตวิทยาของทฤษฎีจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก (จบสาขาจิตวิทยาคลินิก + มีใบประกอบโรคศิลป์) นักจิตวิทยาบำบัด / นักจิตบำบัด  นักจิตวิทยาการปรึกษา นักกระตุ้นพัฒนาการ นักจิตวิทยาเด็กเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR)

 

北京大学

北京师范大学

中国科学院大学

14. 风景园林

เป็นคณะใหม่ที่ได้รับความนิยม ประเทศอย่างจีนสิงคโปร์ต้องการตัว คณะนี้ ไม่จำเป็นต้องวาดรูปเป็นแต่ต้อง เรียนรู้เรื่องของ ระบบหมุนเวียนธรรมชาติต่างๆ และ เรื่องของต้นไม้แต่ละชนิดเป็นการเรียนทำความเข้าใจในระบบนิเวศ และภูมิสถาปัตย์คร่าวๆ วิชาหลักในคณะจะเรียนชีวะเป็นหลักและมีวิชาทางวิศวะและดีไซน์เสริมเข้ามาจุดมุ่งหมายของคณะเพื่อให้คนมีสุขภาพที่ดีและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสามารถใช้ชีวิตเมืองที่มีความสุขสบายร่วมกับธรรมชาติได้ ทำงานเกี่ยวกับอสังหา,การจัดการกับระบบต่างๆในเมือง,ทำงานสายการท่องเที่ยว เงินเดือนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8590หยวนต่อเดือน

 

清华大学

北京林业大学

同济大学